Montessoripedagogik

Alla barn bär på en längtan efter kärlek, trygghet och delaktighet, en strävan efter självständighet och en lust att lära sig allt om sin omvärld. Maria Montessoris människosyn och pedagogiska tillämpning har som mål att följa denna längtan, strävan och lust.

En av grundstenarna i montessoripedagogiken är att uppmuntra barnets självständighet. Maria Montessori menade att barnet mycket tidigt börjar sträva mot oberoende från vuxna i sin omgivning och vill börja skapa sin egen person på sitt eget sätt. I denna strävan är ofta vi vuxna benägna att vara det största hindret.

Länkar

FSO är en intresseorganisation för enskilda förskolor och fritidshem

Montessoriförbundet

Maria Montessori 1870-1952

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är en profil för vår förskola och vi ser naturen som vårt förlängda klassrum. Vi ser uterummet som ett viktigt inslag i verksamheten för att utveckla intresse för naturen och vår närmiljö. 

Småfrönas verksamhet bedrivs därför efter följande riktlinjer:

Erbjuda barnen självhjälp

Ge barnen tid och möjlighet att försöka själva utan onödig inblandning från vuxna. Detta gör barnen självständiga och uppfyller deras inre behov att göra sig oberoende. Barnet får då möjlighet att lära känna sina förmågor, de märker att de kan själva vilket leder till ökat självförtroende.

Ställa i ordning den förberedda miljön efter barnens behov

Anpassa möbler och material till barnens storlek så att de lättare får möjlighet att klara sig själva. Skapa en vacker omgivning som barnen vill vara och arbeta i. Se till att det finns en yttre ordning vilket gör det enklare för barnen att skapa ordning i sitt inre. Ge barnen tillfälle att arbeta med stimulerande och utvecklande material vilka tillgodoser barnens behov att växa, utvecklas och nå oberoende.

Skapa en trygg och trivsam stämning

Ge barnen harmoni genom ett varmt, respektfullt och konsekvent arbetssätt. Konsekvens skapar trygghet i och med att barnen alltid vet vad som gäller. Undvika negationer utan ha en positiv framtoning i sättet att tillrättavisa barnen.

Ge barnen möjlighet att utvecklas på bästa sätt efter sin egen förmåga

Genom att se möjligheterna och inte hindren hos barnen. Ta fram, uppmuntra och förstärka det positiva i varje barn. Presentera stimulerande och utvecklande material och övningar. Erbjuda barnen frihet inom givna gränser.

Vara lyhörd för barnens behov

Kunna presentera rätt material och övningar i rätt ögonblick och på sätt fånga upp barnens hela potential samt hitta lösningar på problem genom noggranna observationer och dokumentation.