Likabehandlingsplan

Vår vision:

På Montessoriförskolan Småfröna arbetar vi efter montessoripedagogik där barnen ska känna trygghet, respekt, gemenskap, ansvar, nyfikenhet och lustfyllt lärande. Detta innebär att vi ser till det kompetenta barnet som ständigt försöker förstå och erövra sin omvärld. Barnet lär genom aktivitet och i samspel med andra. Pedagogerna ska möta barnen där de är, lyssna, observera, utmana, vara medforskande och stötta.

Alla barn ska bli respekterade för det de är oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Genom detta kan vi väcka nyfikenhet och lust att lära och det är genom lek vi lägger grunden för det livslånga lärandet.

Vi har en likabehandlingsplan som uppdateras årligen.